มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก มี “มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบร้อยเรียบของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น องค์กาบริหารส่วนตำบลกระโทก จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่อง “มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ” จึงได้จัดทำช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1.Facebook: งานประชาสัมพันธ์ อบต.กระโทก
2.โทรศัพท์ 093-526-0870 โทรสาร 044-000371 อีเมล webmaster@kratoke.go.th
3. http://www.kratoke.go.th
หรือท่านสามารถแจ้งด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้ในวันเวลาราชการค่ะ