หมู่บ้านในเขตตำบล

 

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จำนวน 10 หมู่บ้าน

1.จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,5,10,11
  

  - หมู่ที่ 2 บ้านหนองคล้า
  - หมู่ที่ 3 บ้านดอนใหญ่
  - หมู่ที่ 5 บ้านพะโค
  - หมู่ที่ 10 บ้านใหม่
  - หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์พะโค

 

2.จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 4,6,8,9,13

  - หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระสังข์
  - หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์เงิน
  - หมู่ที่ 8 บ้านชะอม
  - หมู่ที่ 9 บ้านโบสถ์
  - หมู่ที่ 13 บ้านคลองท่าแร่

 

3.จำนวนหมู่บ้านนอกเขต อบต. 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,12 

  - หมู่ที่ 1 บ้านศรีพุทธา
  - หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง
  - หมู่ที่ 12 บ้านหมี่


4.ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลโชคชัย

ตำบลกระโทก มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 25,625 ไร่ หรือ 41 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประมาณ 18,750 ไร่ หรือ 30 ตร.กม.