การปกครอง

 

 

เขตปกครอง  รวม 13 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านศรีพุทธา ผู้ปกครอง นายทรงกริช เกณฑ์กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองคล้า ผู้ปกครอง นายเลิศ แปะกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านดอนใหญ่ ผู้ปกครอง นายบุญธรรม ขาวกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระสังข์ ผู้ปกครอง นายกำธร ทองเกิด กำนัน
หมู่ที่ 5 บ้านพะโค ผู้ปกครอง นายก้องภพ คำสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์เงิน ผู้ปกครอง นายสมหวัง นามกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ผู้ปกครอง นายมีศักดิ์ อารยะธรรมานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านชะอม ผู้ปกครอง นายแถม เกณฑ์กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านโบสถ์ ผู้ปกครอง นายชำนาญ คลุกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ผู้ปกครอง นายชัยวัฒน์ ขวางกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์พะโค ผู้ปกครอง นางสาวนิภาพร ใยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหมี่ ผู้ปกครอง นางสาวสมพร แมนเมธี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านคลองท่าแร่ ผู้ปกครอง นายฉลวย ต้องกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน