นโยบายการบริหารงาน

 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    โดยมีนโยบายในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. นโยบายด้านการสาธารณสุข
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับภาวะชุมชน และความต้องการพื้นฐานให้ประชาชน
- สนับสนุนให้มีหน่วยงานทางการแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชนในเขต อบต.กระโทก
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ร่วมทั้งกิจกรรมเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ให้มีความรู้ความสามารถ

2. นโยบายด้านการศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการในท้องถิ่น
- ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆของ อบต.กระโทก
- ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในเขต อบต.กระโทก ให้มีศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน และอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้ความทันสมัย
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการจัดงานวันสำคัญทางการศึกษา เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันสุนทรภู่ งานวันไหว้ครูฯ

3. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
- ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพและรายได้
- ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพประชาชน เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ต่อครัวเรือนให้เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมความสามารถเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ์
- ส่งเสริมพัฒนาการผลิต เพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงกับการแปรรูปผลผลิต    ทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

5. นโยบายด้านเกษตรกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
- เตรียมการจัดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านราคาผลผลิตการเกษตร
- สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
- ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

6. นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ
- ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
- ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมันฉันท์ระหว่างหมู่บ้าน
- ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
- ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ส่งเสริมสนับสนุนดนตรีพื้นบ้าน

7. นโยบายด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมจัดสวนสาธารณะหมู่บ้าน จัดหาพื้นที่ลานกลางบ้าน,เดิ่นกลางบ้าน
- รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
- ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าทางเข้าหมู่บ้าน
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุนชน
- ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชน
- ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี
- ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำ ลำคลองให้เพียงพอต่อความต้องการ

8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ก่อสร้างถนน จัดหาแหล่งน้ำ ระบบสื่อสาร ระบบประปา ไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ
- ส่งเสริมก่อสร้าง สถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกาย สนามกีฬา และนันทนาการชุมชน     
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคในท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

9. นโยบายด้านส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน

10. นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอโชคชัย
- ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของตำรวจบ้าน อปพร. ทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
- สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน