สภาพทางสังคม

 

ลักษณะชุมชนตำบลกระโทก  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนไทยโคราชดั่งเดิม  ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ และค่อยเจริญขยายออกไปเรื่อยๆ  และมีคนต่างถิ่นย้ายเข้าอยู่ด้วย

1. การศึกษา

ประชาชนส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ และปัจจุบันเยาวชนมีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

- โรงเรียนประถมศึกษา   แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 6 แห่ง

 

  สังกัด สพฐ. อบต.กระโทก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   1 แห่ง
  - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก   1 คน
  - จำนวนผู้ดูแลเด็ก   1 คน
  - จำนวนนักเรียน   35 คน
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่อบต.    
  ระดับประถมศึกษา    
  2.1 โรงเรียนบ้านดอน    
  -  จำนวนครู 6 คน  
   -  จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง  
  -  จำนวนนักเรียน 62 คน  
   โรงเรียนขยายโอกาส    
  2.2 โรงเรียนวัดพะโค    
  -  จำนวนครู 7 คน  
  -  จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง  
  -  จำนวนนักเรียน 44 คน  
       

 

2. สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
 -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน   1 แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100    

 

สถานะสุขภาพตำบลกระโทก ปี 2559
โรคติดต่อ ต.กระโทก ปี 2559

ลำดับ

ชื่อโรค

จำนวนผู้ป่วย

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

จำนวนเสียชีวิต

อัตราตาย

หมายเหตุ

1

โรคไข้เลือดออก

5

 

0

0

 

2

โรคไข้ฉี่หนู

0

0

0

0

 

 

โรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ต.กระโทก

ลำดับ

ชื่อโรค

จำนวนผู้ป่วย

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

จำนวนเสียชีวิต

อัตราตาย

หมายเหตุ

1

โรคไข้หวัดใหญ่

11

 

0

0

 

2

โรคมือเท้าปาก

9

 

0

0

 

 

สาเหตุการตายที่เป็นปัญหาของพื้นที่

ลำดับ ชื่อโรค จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราการเสียชีวิตต่อพันประชากร หมายเหตุ
1 โรคมะเร็ง 9 0.14  
2 อุบัติเหตุทางขนส่ง 4 0.61  
3 จมน้ำ 2 0.03  

 

โรคไม่ติดต่อ

 

ลำดับ จำนวนผู้ป่วย

อัตราป่วยต่อพันประชากร

หมายเหตุ
1 เบาหวาน 52  
2 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 147