สภาพทางเศรษฐกิจ

 

1.การเกษตร   

ประชากรในเขตอบต. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว  รองลงมา คือ  ปลูกมันสำปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  ผักสวนครัว

ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) พื้นที่การเกษตร (ไร่) พื้นที่นา นาลุ่ม(ไร่) พื้นที่นา นาดอน (ไร่) รวม พ.ท.นา (ไร่) พืชไร่ (ไร่) ไม้ผล-ไม้ยืนต้น(ไร่) ไม้ดอก-ไม้ประดับ (ไร่) พืชผัก (ไร่) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่การเกษตรอื่นๆ (ไร่)
794 15,137 12,825 12,209 538 12,747 - 78 - - - -

 

2. การประมง

(ในเขตอบต.ไม่มีการประมง)

           

3. การปศุสัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 

 

หมู่บ้าน โค (ตัว) กระบือ(ตัว) สุกร(ตัว) แพะ(ตัว) แกะ(ตัว) เป็ด(ตัว) ไก่(ตัว) ห่าน(ตัว) นกกระทา(ตัว) อื่นๆ(ตัว) รวม(ตัว)
ม.2 - - - - - 30 619 - - - 649
ม.3 8 6 - - - 451 1,590 - - - 2,055
ม.4 - 2 - - - 55 1,207 - - - 1,264
ม.5 - - 223 - - 69 - - - - -