สำนักปลัด อบต.

นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
0973221967

นางสาวบุญล้อม หมื่นกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0866576365

นายธีรวัฒน์ ปัญญาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0637734332

นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0901851814

นางสาวมะปราง ฉิมผักแว่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0610967735

พ.จ.อ.บรรลือ จำนงดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0834668677

นางณัฏฐ์วรินท์ อ่อนตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0842976634

นายวิโรจน์ เนาว์ขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
0913341584

นางสาวสุณิสา ขอนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
090-2621841

ว่าง
คนงาน
044000371

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
044-000371