สำนักปลัด อบต.

นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
0973221967

นางสาวบุญล้อม หมื่นกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0866576365

นายธีรวัฒน์ ปัญญาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0637734332

นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0901851814

นางพรนัชชา ไซมะเริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
089-5788894

พ.จ.อ.บรรลือ จำนงดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0834668677

นางณัฏฐ์วรินท์ อ่อนตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0842976634

นายวิโรจน์ เนาว์ขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
0913341584

นางสาวสุณิสา ขอนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
090-2621841

ว่าง
คนงาน
044000371

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
044-000371