ข้อมูลประชากร

 

ประชากร      จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประชากร ทั้งสิ้น 3,824 คน แยกเป็นชาย 1,816 คน หญิง 2,008 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 128 คน / ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 1,355 ครัวเรือน     

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
0 กระโทก 1 21 7 28
2 หนองคล้า 164 229 231 460
3 ดอนใหญ่ 182 287 326 613
4 โคกกระสังข์ 28 42 45 87
5 พะโค 167 229 266 495
6 โพธิ์เงิน 38 64 69 133
8 ชะอม 18 24 25 49
9 โบสถ์ 197 278 320 598
10 ใหม่ 204 340 334 674
11 ปรางค์พะโค 509 292 304 596
13 คลองท่าแร่ 30 44 44 88
รวม 1,538 1,850 1,971 3,821

 

ประเภทประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 411  คน 367  คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,152  คน 1,275  คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 706  คน