วัดในเขตตำบล

 

การศาสนา 

ประชาชนในตำบลกระโทก จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 3 แห่ง คือ

 1. วัดโบสถ์คงคาล้อม ตั้งอยู่ที่ บ้านชะอม หมู่ที่ 8
 2. วัดปรางค์พะโค ตั้งอยู่ที่ บ้านพะโค หมู่ที่ 5
 3. วัดบ้านดอนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 3