กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
044000371

นายศรเกียรติ แผนวิชิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0843989151

นางนริศรา แสไพศาล
ครู
0895819060

นางวไลภรณ์ คีมกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
0925315959