กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรัญญา เรือนคง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
090-2571498

ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.


นางนริศรา แสไพศาล
ครู
089-5819060

นางวไลภรณ์ คีมกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
092-5315959