กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศรเกียรติ แผนวิชิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
084-3989151

นายศรเกียรติ แผนวิชิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0843989151

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
044-000371

นางนริศรา แสไพศาล
ครู
0895819060

นางวไลภรณ์ คีมกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
0925315959