หัวหน้าส่วนราชการ

นายพลกฤต วงศ์ศักดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

088-5828398

นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

097-3231967

นางสาวอำนวย จอกกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

081-9773450

นายธรรณพ นิลสลับ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

097-1923569

นางสาวอรัญญา เรือนคง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

090-2571498