งานบริการพื้นฐาน

 

ระบบสาธารณูปโภค


 1. การโทรคมนาคม

   - สถานีขายสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง
   - ตู้โทรศัพท์ จำนวน 7 ตู้

 

2. การไฟฟ้า

   เขตตำบลกระโทก เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน


3. ระบบประปา
   ประชาชนในตำบลกระโทก ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย เป็น จำนวนประมาณ 750 ครัวเรือน และอีกบางส่วนได้รับการบริการจากการประปาหมู่บ้าน 


เส้นทางคมนาคม
   การคมนาคมของตำบลกระโทก มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2071 โชคชัย - ครบุรี และทางหลวงหมายเลข 2072 ถนนโชคชัย - ปักธงชัย ตัดผ่าน มีการจราจรหนาแน่นไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คัน


การคมนาคมภายในตำบล/หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นประมาณ 16,161 ตารางเมตร แยกเป็น

- ถนนสัญจรไปมาสะดวก จำนวน 14,161 ตารางเมตร คิดเป็น 87.62%
- ถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก จำนวน 2,000 ตารางเมตร คิดเป็น 12.37%