โรงเรียนในเขตตำบล

 

การศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก มีโรงเรียนในพื้น 2 แห่ง และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ

1. โรงเรียนวัดพะโค

2. โรงเรียนบ้านดอน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกระโทก มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ 80 คน