ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ (Back Office)
      ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(info)
      ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
      ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
      ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (lhr)
      ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท.(ELE)
      ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS : โรงเรียน)
      ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
      ระบบรายงานและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (nacc)
      ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(lec)
      ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
      ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
      ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
      โครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเพื่อเด็กแรกเกิด
      บริการออนไลน์ สปสช.